Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for al bistand, som Binzer&Co Advokatfirma udfører for klienten, medmindre klienten har indgået en anden skriftlig aftale med os for den pågældende opgave.

Binzer&Co Advokatfirma
CVR-nr.: 35 93 60 41
Bagsværdvej 92, 2800 Lyngby
Tlf.: 53 76 27 01
Mail: martin@binzeradvokat.dk

Interessekonflikt

Binzer&Co Advokatfirma har etableret regler og procedurer, som har til formål at imødegå interessekonflikter. Det indebærer, Binzer&Co Advokatfirma forud for opstart af arbejde for en klient undersøger, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Binzer&Co Advokatfirma er afskåret fra at repræsentere klienten. I det omfang, der vurderes at være, eller eventuelt kunne opstå interessekonflikter, orienteres klienten straks herom med opfordring til at søge advokatbistand andetsteds.

Fortrolighed

Binzer&Co Advokatfirma er forpligtet til at behandle alle oplysninger, modtaget af klienten, eller modtaget om klienten fortroligt. Alle i Binzer&Co Advokatfirma er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Binzer&Co Advokatfirma sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Binzer&Co Advokatfirma samarbejder efter aftale med klienten med andre om udførelse af specifikke opgaver, og giver på klientens anmodning oplysninger til andre om det forestående arbejde.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter afslutning af arbejdet. Fortrolighedsforpligtelsen gælder dog med respekt af gældende ret, herunder oplysningspligten over for offentlige myndigheder i forhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Arbejdet

Binzer&Co Advokatfirma og klienten aftaler løbende omfanget af arbejdet samt klientens og andres medvirken og ydelser.

Klienten såvel som Binzer&Co Advokatfirma kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør, medmindre andet skriftligt er aftalt. Binzer&Co Advokatfirma udtræden af et klientforhold vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Binzer&Co Advokatfirma opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst tre år fra sagens afslutning. Originale dokumenter, som klienten ønsker returneret tilbageleveres senest ved arbejdets afslutning.

  • Forretningsbetingelser
  • Interessekonflikt
  • Fortrolighed
  • Arbejdet
  • Honorar
  • Tilsyn og klagemulighed
  • Advokatforsikring
  • Ansvarsbegrænsning
  • Lovvalg og værneting